PhDr. Jana Dadová

Pracovné skúsenosti

  • marec 2018: Poradenské centrum TN s.r.o.
  • 2008 - 2017: Psychologička na Referáte poradensko-psychologických služieb, kde som okrem iného pracovala s rodinami v rozvode,  s deťmi s problémovým správaním, so žiadateľmi na náhradnú rodinnú starostlivosť a v neposlednom rade s manželmi/partnermi. Venovala som sa psychodiagnostike, poradenstvu a psychoterapii.

Profil vzdelania

  • 2008: Ukončené štúdium jednoodborovej psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre
  • 2008: Kurz autogénneho tréningu I. - základný stupeň
  • 2008: Výcvik v teste kognitívnych schopností WJ IE
  • 2009 - 2015: Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii (rozsah 725 hodín)
  • 2010: Výcvik v práci s Rorschachovou metódou 1. - Méreiho škola
  • 2012: Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce na FSV a Z UKF v Nitre
  • 2016: Psychodiagnostika dospelých (rozsah 42 hodín)
  • ostatné absolvované odborné semináre, vzdelávania, konferencie: Konferencia - Mezilidské vztahy: co nás rozděluje a co nás spojuje; Seminár - Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu; Prevencia a eliminácia rodovo podmieneného a domáceho násilia; Vzdelávanie v krízovej intervencii; Poradenstvo a terapia partnerského vzťahu; Efektívny pomáhajúci rozhovor; a iné